Beleidsverklaring


Voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en om te kunnen voldoen aan de kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen van opdrachtgevers, rekening houdend met de arbeidsomstandigheden en leefomgeving, is een goed functionerend bedrijfssysteem een belangrijk gereedschap.

Het bedrijfssysteem stelt zeker dat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers, onderaannemers, bezoekers en klanten op een zodanige wijze is gewaarborgd, dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen dienen te worden voorkomen en negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk worden beperkt.

Bert van der Plas B.V. heeft tot doel op een zorgvuldige, arbeidshygiënische en milieuhygiënische wijze asbest te verwijderen waarbij de belangen van medewerkers en omgeving dienen te worden geborgd. De directie zal er voor zorgen dat tijdens  werkzaamheden zij altijd een kader biedt voor verbetering en het beoordelen van voornoemde doelstellingen.

Op systematische wijze wordt continue gestreefd naar verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met klanten, objectieve afhandeling van klachten, een goede overlegstructuur, periodieke inspecties en interne audits.

De directie van Bert van der Plas B.V. heeft zich tot taak gesteld zorg te dragen voor de implementatie en zorgvuldige naleving van relevante wetgeving, regels, voorschriften en de beschreven procedures binnen alle geledingen van haar organisatie en spreekt de hoop uit dat het systeem tevens een positief effect heeft op haar opdrachtgevers.

Bert van der Plas B.V. zal alles in het werk stellen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dit in haar contacten met derden positief uit te dragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die in het bedrijfssysteem zijn vastgelegd.

 

Juni 2020

 G.B.J. van der Plas
 Algemeen directeur
 Bert van der Plas B.V.